1. ÚŘAD – RADNICE MÁ SLOUŽIT OBČANŮM

„My vás volíme a platíme. Máme proto právo vědět, co a jak tam děláte, a smět do toho efektivně mluvit.“

Radnice = radit a pomáhat lidem. Občan je klientem městského úřadu. Nemůže ale jen tak přejít ke konkurenci, leda by se přestěhoval do vedlejší obce, kde jsou na tom lépe. Je tomu opravdu tak? Nedá se to změnit? Živá Praha 5 říká, že dá! Ve volbách si vybíráme své zástupce na radnici. Svým hlasem tak určujeme podobu a běh samotného úřadu na další čtyři roky. Pro kvalitní práci radnice a plnění předvolebních slibů je nutný právě dobře fungující úřad. Abychom ho my, občané, mohli ovlivnit, potřebujeme vědět, jak tyto instituce vlastně rozhodují a co projednávají. Občané jsou skutečnými akcionáři radnice, proto musí mít možnost ji kontrolovat a hlídat.

V rámci fungujícího úřadu ve vztahu k občanům Prahy 5 budeme striktně dodržovat tři zásady: informovanost, transparenci a participaci (zapojení občanů do rozhodovacích procesů v rámci rozvoje obce a v určité míře i s nakládáním s majetkem a financemi – participativní rozpočet).

Budeme ctít i kontinuitu fungování a stabilitu úřadu a změny v jeho struktuře budeme zavádět pouze po objektivním posouzení a pokusíme se je omezit na co jen nejnutnější míru.  To vše učiníme na základě vnitřního auditu úřadu, který bude skutečně nezávislým auditem a na základě aktualizování certifikace ISO, které bude skutečným ISO, tedy posouzením kvality úřadu, a nastavíme tak efektivní fungování a procesy úřadu, což pocítí i samotní občané Prahy 5.

Zachováme v maximální možné míře otevřenost všech výborů a komisí vůči veřejnosti, což se nám podařilo prosadit v současném volební období. Studie a plány budou v maximální možné míře zveřejněny na webových stránkách a občané budou mít možnost se k nim vyjádřit. V neposlední řadě pak budeme usilovat o sjednocení kontaktních míst úřadu.

Podpoříme a zasadíme se o vybudování tzv. e-úřadu a za fungování a chod obce v rámci cílů a nástrojů smart city-chytré radnice.

Omezíme výdaje na vnitřní správu úřadu nejméně o 50%, na úroveň srovnatelnou s ostatními městskými částmi, nikoliv však na úkor finančního ohodnocení úředníků.

 

  1. DOPRAVA – ULICE MÍSTO DÁLNICE

„Jakýkoliv rozvoj obce by měl připadat v úvahu až po pečlivém vyřešení dopravní obslužnosti. Doprava se týká nás všech!“

Doprava je živoucí organismus, který je ale nutno smysluplně regulovat. Na jedné straně ji potřebujeme a sami využíváme, na druhé straně nás může omezovat. Kvalita bydlení a života občanů má být na prvním místě při řešení dopravy ve městě. Praha 5 je významným a lukrativním rozvojovým územím, které láká investory. Ti ale hledí pouze na rychlý zisk a dopravní řešení je nezajímá. Živou Prahu 5 však ano! Budeme proto prosazovat, aby se při jakékoliv stavbě či změně Územního plánu prioritně řešila právě dopravní zátěž – a to komplexně, systémově a za finanční spoluúčasti developerů.

Praha 5 je městská část a prioritou pro nás je, aby ulice byly opravdu městské a nikoliv mnohaproudovými silnicemi. Budeme se zasazovat u vymizení tranzitní dopravy z centrálního Smíchova a zklidnit tak stávající dopravní situaci, a to nejenom v této čtvrti. Budeme proto iniciovat vyšší investice do rozvoje, zefektivnění a zatraktivnění MHD, zavedení MHD zdarma, posilování jednotlivých spojů (autobusy, tramvaje), podpora zvyšování podílu a významu vnitroměstské vlakové dopravy.

Podpoříme opravu a záchranu Železničního mostu, výstavbu Dvoreckého mostu ve spolupráci s Prahou 4 (pouze pro MHD, vozidla integrovaného záchranného systému, cyklisty a chodce). Budeme iniciovat diskuzi k zavedení mýtného.

V rámci dopravy v klidu, tedy parkování považujeme za zcela nedostatečné a neefektivní zavedení modrých zón, které slouží primárně jako přísun peněz pro obec a nikoliv k vyřešení dopravní situace. Budeme prosazovat, aby zavádění parkovacích zón předcházela výstavba záchytných parkovišť, spolupráce a koordinace Hl.m. Prahy se Středočeským krajem, Českými drahami a pražským Dopravním podnikem.

Za klíčovou a v současné době nejvýznamnější dopravní stavbu v Praze považujeme Radlickou radiálu. Samotný projekt Radlické radiály je však zcela jednoznačně potřeba upravit, aby nezpůsobil ještě větší dopravní kolaps a nezhoršil životní prostředí obyvatel Jinonic, Botaniky a Radlic. Bude nutné zajistit celkové zapláštění Radlické radiály a zamezení možnosti, aby v případě jejího dočasného uzavření se doprava „nerozlila“ do okolních rezidenčních čtvrtí.

V rozvojových oblastech (např. okolí Smíchovského nádraží, Radlice a další) budeme striktně požadovat zpracování dopravních studií a prověření dopadů na dopravu.

Jednou z našich priorit je podpora cyklotras a cyklostezek. Současně budeme prosazovat takové integrační opatření pro cyklisty, které zvýší bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu

 

  1. BEZPEČNOST – PREVENCE PŘED REPRESÍ

„Cítit se bezpečně a nebát se v ulicích vlastní čtvrti je základ pro spokojený a kvalitní život. Je povinností obce jakýmkoli rizikům primárně předcházet.“

Budeme se zasazovat na jedné straně za ochranu občanů a zároveň budeme iniciovat a prosazovat smysluplnou pomoc lidem s problémy. Otázka bezpečnosti je citlivé téma zvlášť pro Prahu 5, která se jako nové centrum Prahy musí víc vypořádávat jak s kriminalitou, tak s okolnostmi jako je bezdomovectví, drogově závislí, sociálně vyloučení lidé. Prostředky určené na bezpečnost budeme raději podporovat preventivní programy, které budou ve výsledku i z ekonomického hlediska pro obec přínosné.

Lepší organizací práce městské policie lze dosáhnout lepších výsledků, než nekonečným zvyšováním počtu kamer. Budeme proto aktivně podporovat v rámci investic do bezpečnosti navýšení počtu policistů v ulicích, městská policie musí aktivně hlídat.

Zároveň budeme iniciovat rozvoj terénních služeb, nadále podporovat neziskové organizace zaměřené na bezdomovce, drogově závislé a lidi v obtížné sociální situaci.

V rámci údržby a ochrany parků budeme prosazovat funkci hlídačů pro jednotlivé parky.

 

  1. VEŘEJNÝ PROSTOR, ÚZEMNÍ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PARKY NEJSOU PARCELY

„Kvalitní žití na Praze 5 je priorita všech priorit, kterou musíme chránit a prosazovat informovaností, komunikací, a spoluúčastí nás všech.“

Rozvoj a kvalita prostředí je zásadní pro spokojený život v obci. Proto je nutné umožnit lidem, aby se aktivně zapojili do územního rozvoje Prahy 5. Budeme proto jednoznačně prosazovat tzv. participativní plánování, které počítá s účastí občanů na tvorbě územního plánu i na průběhu územních a stavebních řízení. Územní rozvoj se musí dělat transparentně a koncepčně. Zásadní a na první pohled jednoduchá podmínka, která by mohla řadu problémů a nešvarů vyřešit, je dodržování zákona a předpisů, které se bohužel často ohýbají. Našim cílem je ochrana stávajícího území, přírodních památek, parků a zeleně, jejich rozšiřování. Chceme budovat skutečné město pro život. K tomu patří i důkladná a přehledná informovanost – občané mají právo si snadno dohledat a zjistit, co vše se na městské části děje, jaká je v plánu výstavba či změny ÚP atd. Dobrá informovanost může navodit skutečnou důvěru a předejít nejasnostem a nedorozuměním.

Při tvorbě územního plánu budeme považovat za nejdůležitější skutečnost, že město má sloužit občanům. Zlepšením kvality nové výstavby a především promyšlenou rekonstrukcí stávajícího bytového i nebytového fondu. Ukončit nekoncepční a často zbytečné zahušťování zástavby na úkor zelených ploch. Budeme proto iniciovat a navrhovat vznik celkové koncepce rozvoje Prahy 5 na několik desítek let dopředu, a to na základě územních studií pro jednotlivé lokality.

 

Budeme nadále upozorňovat na nutnost ochrany zdrojů pitné vody. Jedním z nejdůležitějších a zároveň nejméně známých zdrojů se nachází v oblasti Smíchova, kde hrozí developerská zástavba, která by z největší pravděpodobností znamenala jeho likvidaci.

Nepřipustíme další stavby v chráněných územích a u těch,  které jsou v současnosti realizovány v rozporu se zákonem, budeme usilovat o odstranění. (v minulosti se nám již podařilo jich několik odstranit, a to z pozice dobrovolných ochránců přírody bez pravomocí, kterými vládne úřad).

 

Chráněná území jsou určena především pro přírodu, parky a zahrady pro veřejnost. Tam, kde to bude jen trochu možné, obnovíme uliční stromořadí anebo alespoň izolační zeleň. Budeme prosazovat obnovení zeleného pásu kolem Prahy, zejména pak samozřejmě v naší městské části. Výsadbu stromů v rámci politiky ochlazování města a snižování míry znečištění ovzduší, adekvátní údržbu a rozvoj parků a zeleně pak považujeme za automatickou povinnost obce.

Významný a dlouhou dobu opomíjený veřejný ale i soukromý prostor jsou dvory a dvorky uvnitř vnitrobloků. Budeme proto iniciovat program na jejich obnovu, rozvoj a v maximální možné míře i otevření pro veřejnost.

Centrem každé čtvrti je náměstí či náměstíčko. Ne každá čtvrť v Praze 5 však takovéto nejenom nemá v optimálním stavu (např. centrální Smíchov), ale ve skutečnosti ho nemá zcela vůbec (např. Košíře, Radlice). Centrálním bodem jsou pak mnohdy křižovatky či okolí stanice metra. Budeme proto iniciovat, aby každá čtvrť na Praze 5 měla své upravené náměstí či náměstíčko, které by bylo centrem nejenom pro setkávání, ale i pro veřejné služby či vybavení, což by bylo zároveň i podporou malého a drobného podnikání.

Specifickým prvkem v Praze jsou i zahrádkářské kolonie, které po určité době útlumu se stávají opět populárními, bohužel nejenom pro obyvatele Prahy 5, ale vzhledem k svému mnohdy atraktivnímu umístění, i pro developery. Budeme proto navrhovat jejich zvýšenou ochranu v rámci navrhovaného Metropolitního plánu, prodlužování nájmů na delší časové období (např. zahrádkářská kolonie na Barrandově), přímou podporu od obce v rámci jejich rozvoje (konkrétní grantové programy).

Za základní prvek veřejného prostranství považujeme vodu a vodní zdroje. Obnovíme proto a budeme udržovat kašny a další vodní prvky v majetku Prahy 5, zasadíme se o ochranu rezervoáru pitné vody po územím v okolí Smíchovského nádraží, optimálního rozvržení a instalace pítek.

Budeme prosazovat vybudování veřejných záchodků zdarma.

V rámci konkrétních kroků budeme prosazovat pokračování projednání a vznik územní studie Radlické údolí, po dotaženém výkupu pozemku vznik lesoparku na Vidouli a jeho přísnou ochranu.

 

Pro přírodní park Prokopské a Dalejské údolí budeme iniciovat vznik vědecké rady koncipované jako poradní orgán se zástupci všech institucí a organizací, které nyní o park pečují či v něm provádějí jakékoliv další zásahy (dotčené městské části, orgány státní správy a samosprávy, odborníci, a místní iniciativy a spolky).Očekáváme, že lepší komunikace mezi zúčastněnými složkami povede k lepší péči o park a může zabránit necitlivým, jednostranně pojatým zásahům. Větší zapojení profesionální i amatérské odborné veřejnosti také zvýší účinnost monitorování stavu místní přírody.         

 

Budeme usilovat o faktickou stabilizaci hranic přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí a v odůvodněných případech i jeho rozšíření o další přírodně cenné lokality, například v případě nyní nechráněné „divočiny“ v blízkosti konečné tramvaje na sídlišti Barrandov poskytující domov mnoha druhům ptáků.

 

Budeme požadovat vyčištění hojně navštěvovaného jezírka v Prokopském a Dalejském údolí a zavedení zákonem nařízeného hospodaření s vodou v přírodní rezervaci. Budeme usilovat o obnovu koryta bývalého koupaliště v Klukovicích.

 

  1. FINANČNÍ POLITIKA A SPRÁVA MAJETKU – RADNICE SPRAVUJE VAŠE PENÍZE

„Spravovat svěřený majetek s péčí řádného hospodáře pro nás není klišé.“

Bez peněz a dobré správy majetku to jednoduše nejde. Stejně jako u předešlých bodů, i v otázce hospodaření je zapotřebí zavést systém a řád. Současná situace na Praze 5 je chaotická, mnohdy pravá ruka neví, co dělá levá, věci se dělají ad hoc. Je nutné zprůhlednit hospodaření a zavést efektivní směrnici o veřejných zakázkách, která by svojí přísností šla nad rámec zákona – jen tak zabráníme plíživému a zdánlivě legálnímu vyvádění peněz z radniční kasy. Smysluplné investice jsou pro nás ty, které kultivují veřejný prostor a obecní majetek. Za klíčové považujeme výkupy jedinečných pozemků (jako je např. park Kavalírka, přírodní památka Vidoule, pozemek v sousedství parku Klamovka či v lokalitě na Malvazinkách nebo u zahrádkářské osady na Mrázovce a řada dalších), budování zeleně, hřišť, bezbariérového přístupu do objektů atd. Investice, která se rovněž určitě vrátí, je podpora živnostníků a drobných podnikatelů, což jen zkvalitní život obyvatel a podpoří služby, které využívají. V jednotlivých kapitolách rozpočtu pak navrhujeme konkrétní investice – navýšení finanční podpory do infrastruktury, občanské vybavenosti na perifériích,  rozvoje a údržby bytového fondu, bezpečnosti a prevence kriminality, do opravy a správy kulturních památek.

Budeme prosazovat efektivnější a koncepční pronajímání nebytových prostor, které mnohdy v současné době jsou prázdné a chátrají. Příjem z těchto pronájmů může být pro obec z dlouhodobého hlediska velmi výhodný.

Městská část má v současné době pouze ve finanční rezervě necelou 1,5 miliardy, které leží nevyužité na několika účtech. Budeme proto prosazovat, aby výnosy z dlouhodobého majetku, z prodejů a privatizací neležely ladem či aby nebyly projídány v rámci nesmyslných a zbytných akcí, ale aby byly smysluplně investovány. Budeme podporovat pokračování tzv. participativního rozpočtu, který jsme v současném volebním období iniciovali. Zavedeme transparentní radniční účet, kde bude moci každý občan sledovat hospodaření obce.

Budeme navrhovat nezávislý audit hospodaření se svěřenými prostředky. Zároveň budeme požadovat pasport veškerého nemovitého majetku a pozemků, což by mělo být základem následné koncepce s jeho hospodárným nakládáním. Důsledná kontrola efektivnosti využívání prostředků vydávaných do jednotlivých kapitol rozpočtu, by pak měla být samozřejmostí.

  1. ŠKOLSTVÍ – ŠKOLKA ZA ROHEM, ŠKOLA ZA HUMNY

„Školství patří mezi hlavní úkoly, které má obec na starost. Školy nemají sloužit pouze pro výuku, ale i jako přirozená centra setkávání místních.“

Dostatek míst v kvalitně vybavených školách. Dobrá dostupnost a víceúčelovost. Dotažená koncepce školství s výhledem na 10-20 let. To jsou naše cíle ve školské politice. Budeme podporovat model pestřejšího využívání školních budov pro veřejné účely. Školní budovy mohou sloužit v době mimo výuku jako komunitní centrum. Obec totiž nemá pouze povinnost školy zřizovat a materiálně zabezpečovat. Budeme prosazovat, aby Praha 5 své školy a školky vnímala jako přirozená centra vzdělávání a setkávání nejen dětí, ale i dospělých, aby se školy staly ještě více centry spolkového a komunitního života.

Dokončíme obnovu základní školy na Žvahově. Budeme podporovat vznik druhého stupně při ZŠ Podbělohorská a diskuzi nad dlouhodobým využitím budovy bývalé ZŠ Plzeňská.

 

  1. SOCIÁLNÍ POLITIKA A SLUŽBY – VČASNÁ SOCIÁLNÍ POMOC A PODPORA JE LIDSKÁ I PRAKTICKÁ

„Obec tu má být opravdu pro všechny a pomáhat těm, co to potřebují. Včasné podání pomocné ruky je nejenom lidské, ale ve výsledku i ušetří veřejné peníze.“

Sociální služby může jednou potřebovat každý z nás a obec má za povinnost tyto služby poskytovat či zprostředkovávat. Koncepce sociálního bydlení bude asi vbrzku na pořadu dne a je jednou z našich priorit v této oblasti. V Praze 5 se neustále staví, proto budeme požadovat, aby i developeři přispěli právě na sociální bydlení, případně startovací byty pro mladé. Pravidla jejich přidělování však musí být přísná a jednoznačná, aby se předešlo případnému zneužívání. Rozvoj sociálních služeb chápeme jako ochranu občanů, zejména seniorů, proti sociálnímu vyloučení. Chceme proto zlepšit informovanost o sociálních službách, jejich snadnější dostupnost a zesílit terénní práci. Podpora výstavby hospiců a domů s pečovatelskou službou, zaměření na paliativní péči v nemocnici Motol, spolupráce s neziskovými organizacemi a církvemi by měly být pro obec samozřejmostí. Rovněž by měla podporovat i bezplatné právní a psychologické služby pro občany, kteří se dostanou do obtížné životní situace. Budeme proto iniciovat bezplatnou právní poradnu (sociální, dluhové poradenství) pro občany Prahy 5.

Budeme podporovat rozvoj pečovatelské služby a zahájíme výstavbu dalších domů s pečovatelskou službou pro seniory.

Budeme podporovat vznik sociálního podniku, který by mohl poskytnout zaměstnání lidem v obtížné sociální situaci a zároveň pomoci obci např. při údržbě veřejného prostranství, správě svěřeného majetku apod.

Budeme požadovat po nájemci polikliniky Kartouzská spolufinancování rozvoje tohoto objektu a rekonstrukce stávajících budov a jejich vnitřního stavu.

Budeme navrhovat dostavění osady Buďánka, kde mohou vzniknout byty pro sociálně potřebné seniory.

Na území Prahy 5 platí nulová tolerance hazardu. K rušení heren a kasín sice dochází, všechny však dosud nezmizely. Budeme usilovat o to, aby se proces odebírání licencí provozovatelům hazardních her maximálně urychlil a hazard tak neničil život našich občanů.

 

  1. BYTOVÁ POLITIKA – I RADNICE MŮŽE BÝT DOBRÝ PAN DOMÁCÍ

„Nájmy z bytů a příjmy z bytového hospodářství se mají zpětně investovat, ne rozházet.“

Koncepční přístup zde platí zcela zásadně: chceme dobrou správu bytů, zabránit divoké privatizaci a zamezit projídání příjmů z prodeje bytů. I obec může být dobrý správce a hospodář při správě bytů – příklady z Vídně a Berlína to potvrzují! Na rozdíl od sociálních bytů může být tzv. běžný bytový fond komerčně pronajímán, a být tak zdrojem významného příjmu pro obec. Praha 5 potřebuje dotáhnout privatizace a jasně si určit hranici, kdy už skončit. Koncepce bytové politiky fakticky na Praze 5 neexistuje již 15 let!

Budeme proto iniciovat vznik koncepce bytové politiky a rozvoje bydlení, která musí předcházet samotnému rozhodnutí o dalším případném prodeji a privatizaci. Nicméně základní prioritou pro nás bude, že byty v majetku městské části nebudeme prodávat, ale primárně se budeme snažit je opravit a nabídnout k pronájmu občanům Prahy 5.
Budeme se zasazovat, aby se příjmy z případných privatizací a prodejů bytů vracely v co největší míře zpět do bytového hospodářství. Budeme proto co nejvíce prosazovat rozvoj a využití Fondu rozvoje bydlení, který Praha 5 již má, a investovat do nových nájemních bytů a správy stávajících bytů.

Budeme požadovat smysluplné a koncepční investice do bytového fondu, včetně sociálních a chráněných bytů a využití stávajícího, dosud nevyužívaného bytového fondu. Zásadně budeme prosazovat zastavení prodeje volných bytů, obzvláště malometrážních.

Budeme podporovat vznik a výstavbu služebních bytů pro učitele, policisty, zdravotníky. Zároveň budeme iniciovat i vznik a výstavbu startovacích bytů především pro mladé rodiny.

 

  1. KULTURA A PAMÁTKY – PAMÁTKY JSOU DĚDICTVÍ

„Ochrana dědictví našich předků a zároveň starost o kulturní vyžití pro občany je povinností radnice, nikoli nadstavbou.“

O památky kulturní i technické se musíme starat, protože právě ony činí Prahu 5 osobitou. Možnosti kulturního vyžití pak výrazně přispívají k dobrému jménu obce a spokojenosti místních. V naší městské části máme řadu historicky významných architektonických objektů, které jsou (byť pod památkovou ochranou) vinou developerů i nezodpovědných majitelů v žalostném stavu. Vzpomeňme zpustošené usedlosti Cibulka či Turbová, Bertramka, Horův mlýn nebo rozpadající se památka usedlost Skalka a další.

 

Budeme se proto zasazovat a iniciovat nápravu a jednání se soukromými majiteli, případně konkrétní pomoc, tak aby se těmto jedinečným stavebním architektonickým památkám věnovala řádná péče, respektive budeme aktivně podporovat opravy památkových objektů v soukromých rukách.

Budeme proto aktivně bránit další devastaci a ve spolupráci s odbornou veřejností připravíme koncepci k jejich záchraně. Budeme požadovat, aby se striktně a efektivně dodržoval zákon. Kulturní rozmanitost je pro nás důležitá, proto rádi podpoříme různé spolky a nekomerční akce.

Dokončíme opravu letohrádku Portheimka a připravíme koncepci využití tohoto objektu v majetku obce.

Budeme hlídat a bránit, aby se neplýtvalo veřejnými penězi za okázalé, mnohdy zbytné kulturně-oficiální akce, ze kterých jen profituje jen úzká skupina lidí včetně pořadatelů. Symbolicky vyjádřeno, budeme prosazovat rekonstrukci Čínského pavilónu před nákladnými výlety představitelů vedení radnice do Číny.

Nadále budeme podporovat zavedené kulturně veřejné akce jako např. Febiofest, koncerty, výstavy a další.

 

  1. KOMUNITNÍ ŽIVOT – MISTNÍ SPOLKY A SOUSEDSKÉ INICIATIVY – TO JSTE VY! POSLOUCHÁME

„Obec, to je též komunita, prostor pro sousedské setkávání a vzájemnou podporu.“

Podporujeme všechny občanské spolky, volnočasové aktivity a veškeré akce, které přimějí malé i velké vyrazit z domu ven, potkat se a pobavit. Obec má mnoho způsobů, jak podpořit komunitního ducha a sounáležitost na svém území. Plánujeme zjednodušit a rozšířit možnost čerpat peníze z obecního rozpočtu formou dotací. Za zásadní krok považujeme podporu trvalých a nemovitých věcí, jako je např. obnova smíchovské tržnice, rozvoj zahrádkářských kolonií či dalších veřejných prostranství, kde se lidé setkávají. Neméně důležitá je také podpora zapsaných spolků a zájmových volnočasových sdružení – materiální, finanční, podporou, záštitou. Potkat sousedy a něco podniknout už nebude těžké!

 

Zasadíme se za zachování a ochranu současných zahrádkářských osad na území Prahy 5 a budeme podporovat vznik nových.

Budeme iniciovat odmítnutí likvidace kulturního centra Poštovka, protože Praha 5 potřebuje více komunitních center.

Budeme podporovat rozvoj občanské vybavenosti i mimo centrální části Smíchova.