1. ÚŘAD A RADNICE MAJÍ SLOUŽIT OBČANŮM

„My vás volíme a platíme. Máme proto právo vědět, co a jak tam děláte, a smět do toho efektivně mluvit.“ Radnice = radit a pomáhat lidem. Občan je vlastně klientem městského úřadu.

Nemůže ale jen tak přejít ke konkurenci, leda by se přestěhoval do vedlejší obce, kde jsou na tom lépe. Je tomu opravdu tak? Nedá se to změnit? Živá Praha 5 říká, že dá! Ve volbách si vybíráme své zástupce na radnici. Svým hlasem tak určujeme podobu a běh samotného úřadu na další čtyři roky. Pro kvalitní práci radnice a plnění předvolebních slibů je nutný právě dobře fungující úřad. Abychom ho my, občané, mohli ovlivnit, potřebujeme vědět, jak tyto instituce vlastně rozhodují a co projednávají. Občané jsou skutečnými akcionáři radnice, proto musí mít možnost ji kontrolovat a hlídat.

2. DOPRAVA JE KOSTROU A TEPNAMI OBCE

„Jakýkoliv rozvoj obce by měl připadat v úvahu až po pečlivém vyřešení dopravní obslužnosti. Doprava se týká nás všech!“ Doprava je živoucí organismus, který je ale nutno smysluplně regulovat. Na jedné straně ji potřebujeme a sami využíváme, na druhé straně nás může dost omezovat. Kvalita bydlení a života občanů má být na prvním místě při řešení dopravy ve městě. Praha 5 je významným a lukrativním rozvojovým územím, které láká investory. Ti ale hledí pouze na rychlý zisk a dopravní řešení je nezajímá. Živou Prahu 5 však ano! Budeme proto prosazovat, aby se při jakékoliv stavbě či změně Územního plánu prioritně řešila právě dopravní zátěž – a to komplexně, systémově a za finanční spoluúčasti developerů.

3. BEZPEČNOST NENÍ JEN REPRESE, ALE HLAVNĚ PREVENCE

„Cítit se bezpečně a nebát se v ulicích vlastní čtvrti je základ pro spokojený a kvalitní život. Je povinností obce jakýmkoli rizikům primárně předcházet.“ Ochrana občanů a zároveň smysluplná pomoc lidem s problémy. Otázka bezpečnosti je citlivé téma zvlášť pro Prahu 5, která se jako nové centrum Prahy musí víc vypořádávat jak s kriminalitou, tak s okolnostmi jako je bezdomovectví, drogově závislí, sociálně vyloučení lidé. Na druhé straně má Praha 5 neblahou zkušenost s exstarostou Klímou, který vydával desítky milionů za zcela neefektivní a předražené bezpečnostní zakázky. Živá Praha 5 chce za tyto peníze raději podporovat preventivní programy, které budou ve výsledku i z ekonomického hlediska pro obec přínosné.

4. VEŘEJNÝ PROSTOR, ROZVOJ ÚZEMÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FORMUJE NÁS VŠECHNY

„Kvalitní žití na Praze 5 je priorita všech priorit, kterou musíme chránit a prosazovat informovaností, komunikací, a spoluúčastí nás všech.“ Rozvoj a kvalita prostředí je zásadní pro spokojený život v obci. Proto je nutné umožnit lidem, aby se aktivně zapojili do územního rozvoje Prahy 5. Budeme proto jednoznačně prosazovat tzv. participativní plánování, které počítá s účastí občanů na tvorbě územního plánu i na průběhu územních a stavebních řízení. Územní rozvoj se musí dělat transparentně a koncepčně. Zásadní a na první pohled jednoduchá podmínka, která by mohla řadu problémů a nešvarů vyřešit, je dodržování zákona a předpisů, které se bohužel často ohýbají. Našim cílem je ochrana stávajícího území, přírodních památek, parků a zeleně, jejich rozšiřování. Chceme zkrátka budovat skutečné město pro život. K tomu patří i důkladná a přehledná informovanost – občané mají právo si snadno dohledat a zjistit, co vše se na městské části děje, jaká je v plánu výstavba či změny ÚP atd. Dobrá informovanost může navodit skutečnou důvěru a předejít nejasnostem a nedorozuměním.

5. FINANČNÍ POLITIKA A SPRÁVA MAJETKU ZNAMENÁ ODPOVĚDNOST

„Spravovat svěřený majetek s péčí řádného hospodáře pro nás není klišé.“ Bez peněz a dobré správy majetku to jednoduše nejde. Stejně jako u předešlých priorit, i v otázce hospodaření je zapotřebí zavést systém a řád. Současná situace na Praze 5 je chaotická, mnohdy pravá ruka neví, co dělá levá, věci se dělají ad hoc. Je nutné zprůhlednit hospodaření a zavést efektivní směrnici o veřejných zakázkách, která by svojí přísností šla nad rámec zákona – jen tak zabráníme plíživému a zdánlivě legálnímu vyvádění peněz z radniční kasy. Smysluplné investice jsou pro nás ty, které kultivují veřejný prostor a obecní majetek. Za klíčové považujeme výkupy jedinečných pozemků (jako je např. park Kavalírka, přírodní památka Vidoule a řada dalších), budování zeleně, hřišť, bezbariérového přístupu do objektů atd. Investice, která se rovněž určitě vrátí, je podpora živnostníků a drobných podnikatelů, což jen zkvalitní život obyvatel a podpoří služby, které využívají.

6. KVALITNÍM ŠKOLSTVÍM VŠE ZAČÍNÁ

„Školství patří mezi hlavní úkoly, které má obec na starost. Školy nemají sloužit pouze pro výuku, ale i jako přirozená centra setkávání místních.“ Dostatek míst v kvalitně vybavených školách. Dobrá dostupnost a víceúčelovost. Dotažená koncepce školství s výhledem na 10-20 let. To jsou naše cíle ve školské politice. Budeme podporovat model pestřejšího využívání školních budov pro veřejné účely. Školní budovy mohou sloužit v době mimo výuku jako komunitní centrum. Obec totiž nemá pouze povinnost školy zřizovat a materiálně zabezpečovat. Chceme, aby Praha 5 své školy a školky vnímala jako přirozená centra vzdělávání a setkávání nejen dětí, ale i dospělých, aby se školy staly ještě více centry spolkového a komunitního života.

7. SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁLEŽÍ POTŘEBNÝM, NIKOLI POCHYBNÝM

„Obec tu má být opravdu pro všechny a pomáhat těm, co to potřebují. Včasné podání pomocné ruky je nejenom lidské, ale ve výsledku i ušetří veřejné peníze.“ Sociální služby může jednou potřebovat každý z nás a obec je tu od toho, aby tyto služby poskytovala či zprostředkovávala. Koncepce sociálního bydlení bude asi vbrzku na pořadu dne. V Praze 5 se neustále staví, proto chceme, aby i developeři přispěli právě na sociální bydlení, případně startovací byty pro mladé. Pravidla jejich přidělování však musí být přísná a jednoznačná, aby se předešlo zneužívání. Rozvoj sociálních služeb chápeme jako ochranu občanů, zejména seniorů, proti sociálnímu vyloučení. Chceme proto zlepšit informovanost o sociálních službách, jejich snadnější dostupnost a zesílit terénní práci. Podpora výstavby hospiců a domů s pečovatelskou službou, zaměření na paliativní péči v nemocnici Motol, spolupráce s neziskovými organizacemi a církvemi by měly být pro obec samozřejmostí. Rovněž by měla podporovat i bezplatné právní a psychologické služby pro občany, kteří se dostanou do obtížné životní situace.

8. BYTOVÁ POLITIKA NEZNAMENÁ HONEM ROZPRODAT A UTRATIT

„Nájmy z bytů a příjmy z bytového hospodářství se mají zpětně investovat, ne rozházet.“ Koncepční přístup zde platí zcela zásadně: chceme dobrou správu bytů, zabránit divoké privatizaci a zamezit projídání příjmů z prodeje bytů. I obec může být dobrý správce a hospodář při správě bytů – příklady z Vídně a Berlína to potvrzují! Na rozdíl od sociálních bytů může být tzv. běžný bytový fond komerčně pronajímán, a být tak zdrojem významného příjmu pro obec. Praha 5 potřebuje dotáhnout privatizace a jasně si určit hranici, kdy už skončit. Koncepce bytové politiky fakticky na Praze 5 neexistuje již 15 let! Důležité je, aby se příjmy z privatizací a prodejů bytů vracely v co největší míře do zpět do bytového hospodářství. Chceme proto oživit Fond rozvoje bydlení, který Praha 5 již má, a investovat do nových nájemních bytů na samotné správě bytů.

9. KULTURA A UDRŽOVANÉ PAMÁTKY JSOU NAŠE VIZITKA

„Ochrana dědictví našich předků a zároveň starost o kulturní vyžití pro občany je povinností radnice, nikoli nadstavbou.“ O památky kulturní i technické se musíme starat, protože právě ony činí Prahu 5 osobitou. Možnosti kulturního vyžití pak výrazně přispívají k dobrému jménu obce a spokojenosti místních. V naší městské části máme řadu historicky významných architektonických objektů, které jsou (byť pod památkovou ochranou) vinou developerů i nezodpovědných majitelů v hrozném stavu. Vzpomeňme zpustošené usedlosti Cibulka či Turbová, Bertramka nebo rozpadající se památka usedlost Skalka. Budeme aktivně bránit další devastaci a ve spolupráci s odbornou veřejností připravíme koncepci k jejich záchraně. Opět budeme požadovat, aby se striktně a efektivně dodržoval zákon. Kulturní rozmanitost je pro nás důležitá, proto rádi podpoříme různé spolky a nekomerční akce. Je potřeba zarazit vyhazování veřejných peněz za okázalé kulturně-oficiální akce, ze kterých jen profituje jen úzká skupina lidí včetně pořadatelů.

10. PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA PROSPĚJE NÁM VŠEM

„Obec, to je též komunita, prostor pro sousedské setkávání a vzájemnou podporu.“ Podporujeme všechny občanské spolky, volnočasové aktivity a veškeré akce, které přimějí malé i velké vyrazit z domu ven, potkat se a pobavit. Obec má mnoho způsobů, jak podpořit komunitního ducha a sounáležitost na svém území. Plánujeme zjednodušit a rozšířit možnost čerpat peníze z obecního rozpočtu formou dotací. Za zásadní krok považujeme podporu trvalých a nemovitých věcí, jako je např. obnova smíchovské tržnice, rozvoj zahrádkářských kolonií či dalších veřejných prostranství, kde se lidé setkávají. Neméně důležitá je také podpora zapsaných spolků a zájmových volnočasových sdružení – materiální, finanční, podporou, záštitou. Potkat sousedy a něco podniknout už nemusí být těžké!